Nákupní košík

Celkem 0 položek / 0 Kč

Reklamační řád

I. Úvod

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároku ze záruky. Prodávající je firma Mgr. Jan Novák, Školní 480, 683 54 Otnice, IČO: 64770214 - nejsme plátci DPH.

Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Kupující, který může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

II. Převzetí zásilky - zboží dodáno přepravcem

Kupujícím, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontrolovali spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.  Poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu jan-novak@volny.cz. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak, činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace - záruka zanikla.
 • Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
 • Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených dodavatelem.
 • Vada vznikla neodbornou instalací, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
 • Zboží bylo poškozeno živly.
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé. (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

IV. Záruční list

U většiny výrobků slouží jako záruční list nákupní doklad (faktura nebo účtenka).

V. Práva plynoucí ze záruky

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, není-li to k povaze věci neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace)

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě neoprávněné reklamace se záruka neprodlužuje. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců, pokud neuvádí prodejce jinak.

VI. Vyřízení reklamace

Místem uplatnění reklamace je sídlo firmy Kaktusy-masozravky.czi: Mgr. Jan Novák, Školní 480, 683 54 Otnice

Při zasílání výrobku k opravě poštou nebo přepravní službou si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží. K reklamovanému výrobku přiloží popis závady, jaký způsob vyřízení požaduje, kopii faktury. Zboží bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím.

Kupující zašle kopii nákupního dokladu, uvede popis vady výrobku, adresu a termín svozu na email: jan-novak@volny.cz

Po vyřízení reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající, dle § 656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

VII. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 2. 2015. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

e-SHOP

O kaktusech

O masožravkách

Foto z cest

© 2013-2015 Kaktusy-masozravky.cz | Všechna práva vyhrazena Tvorba www stránek